Общи правила на Supercartbg.com

При регистрирането си в онлайн магазина на съответния търговец, Вие декларирате, че сте наясно и приемате настоящите условия и давате съгласие за съхраняване и обработка на Ваши лични данни, както е посочено по-долу.

Независимо, че онлайн магазин е осигурен на търговеца чрез услугите на Supercartbg.com, информационното съдържание на онлайн магазина и като цяло търговската дейност, която се развива чрез него е изцяло Ваша отговорност на съответния търговец. Supercartbg.com не споделя отговорността, която може да възникне или е възникнала за онлайн магазин (съответния търговец или физическо лице, което го управлява) вследствие на публикувана в него информация или извършени действия чрез услугата на Supercartbg.com.

От Supercartbg.com не следва и не може да бъде търсена отговорност. да бъдат искани разяснения или каквито и да било ангажименти, във връзка с извършваната дейност и публикувана информация в онлайн магазина, в това число и особено по отношение на сключването и изпълнението на търговски сделки

Дейността, която се развива чрез онлайн магазина или други услуги, осигурен от Supercartbg.com, се развива само и единствено от името на сътветния търговец, който управлява онлайн магазина и чиито данни следва да намерите в информацията за контакти в онлайн магазина.

Supercartbg.com няма ангажимент да изследва и гарантира законосъобразността на информацията, публикувана в онлайн магазина или други услуги на Supercartbg.com и на дейността, която се развива чрез онлайн магазина или други услуги на Supercartbg.com.

Спазването на българските и международните правила за осъществяването на Вашата търговска дейност е само и единствено ангажимент на лицето, което урпавлява онлайн магазина.

Като потребител, регистриран в оналйна магазина и преодставил съответните свои лични данни. вие разполагате с приложимите за българското право права по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА. Това се отнася и за правото да поискате изтриване на всички налични в системата Ваши лични данни, но последното означава и отказ от услугите на съответния магазин.


Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранение и използвани с долупосоченото предназначение. Вие давате съгласие за съхранението и обработката на следните лични данни: - името Ви, телефона Ви, адреса Ви, имейла Ви, евентуално предоставена от Вас снимка и парола, като за последните две не е задължително да се съдържа лична информация за Вас. Тази информация ще бъде обработвана за идентифицирането Ви в системата на онлайн магазина, откриване, проследяване и изпълнение на отправени от Вас поръчки за доставка или усглуа (в този смисъл за сключване на търговски сделки), както и за изпращане на търговски съобщения. Достъп до личните Ви данни и възможността за обработката им с горепосочените цели ще има екипа на онлайн магазина, както и екипа на Supercartbg.com.
По отношение на предоставените от Вас лични данни за Вас се прилагат всички правила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА и приложимото бъгларско законодателство. В тази връзка се посочва, че ангажимента по отношение на личните данни е споделен между Supercartbg.com и лицето, управляващо онлайн магазина. Лицето, управляващо онлайн магазина се е задължило включително да изпълнява евентуални Ваши искания за предоставяне на информация за всеки осъществен достъп и обратбока на личните Ви данни, както и да изтрие всички Ваши лични данни в системата, което ще означава и отказ от Ваша страна от услугите на онлайн магазина и на Supercartbg.com. Supercartbg.com е предоставило необходимите функционалности на лицето, урпавляващо онлайн магазина, за изпълнение на ангажиментите му по отношение на личните данни и при ваши искания в тази насока се очаква, същите да бъдат отправени и изпълнение именно от това лице.

Независимо от това, при Ваше искане, касаещо задълженията за Вашите лични данни, произтичащи от директивата или приложимото бъгларско законодателство, което искане е отправено до Supercartbg.com, Supercartbg.com си запазва правото самостоятелно да изпълни искането, включително ако това налага изтриване на потребителя от системата и преодставяне на справка за осъществения достъп от страна на лицето, управляващо онлайн магазина, до Вашите данни.

Supercartbg.com не носи отговорност при нарушение на общите правила за използване на услугата от страна на лицето, управляващо магазина, включително по отношение на Вашите лични данни.
Supercartbg.com не носи отговорност за търговската коректност на лицето, управляващо онлайн магазина и за изппълнение на поетите от него ангажименти към Вас, включително в рамките на договарянето на търговски сделки чрез онлайн магазина.

Ако услугата, предоставена от Supercartbg.com на лицето, е със срочен характер, при изтичането на срока Supercartbg.com е в правото си на преустановяване на услугата във всичките й аспекти, включително при случаите на неприключили търговски сделки между Вас и търговеца, в която връзка Supercartbg.com не поема никаква отговорност за вреди, щети, обезщетение или каквито и да ибло други подобни във Ваша полза или в полза на търговеца. Същото се отнася и за случаите на предсрочно прекратяване на услугата, предоставена от Supercartbg.com на лицето, управляващо онлайн магазина.
С регистрирането си в онлайн магазина, Вие давате съгласие за приемането на всички аспекти на настоящите услoвия.


Supercartbg.com си запазва правото да изменя и допълва настоящите права, като ще се считате за уведомен за същото от момента на публикуването на измененията на интернет страницата на Supercartbg.com.
При възникнало при Вас несъгласие с настоящите условия или техни изменения, Вие следва да уведомите Supercartbg.com по един от начините за контакти, дадени в интернет страницата на Supercartbg.com. Несъгласието Ви с услугите е основание за прекратяване на предоставянето Ви, което означава преустановяване на услугите на Supercartbg.com, които са Ви били предоставени, без забавяния и без задължения и каквито и да било последици за Supercartbg.com като обезщетения или неустойхки във Ваша полза.
Дата на публликуване на горния текст: 29.04.2018г.