Общи правила на Supercartbg.com

Услугите, които Ви се предоставят от Supercartbg.com, са от типа "as it is" - такива, каквито са, към момента на договарянето им между Вас и Supercartbg.com. Освен ако не е изрично договрено, Supercartbg.com няма ангажимент за персонализиране на услугите по Ваши критерии.

Независимо от предоставянето на услугите на Supercartbg.com, информационното съдържание на Вашия онлайн магазин и като цяло търговската дейност, която развивате чрез услугите на Supercartbg.com е изцяло Ваша отговорност. Supercartbg.com не споделя отговорността Ви, която може да възникне или е възникнала вследствие на публикувана от Вас (Вие лично, Вашата организация, Вашите служители или лица, на които сте предоставили права за достъп в системата) информация или извършени от Вас (Вие лично, Вашата организация, Вашите служители или лица, на които сте предоставили права за достъп в системата) действия чрез услугата на Supercartbg.com, в т.ч. чрез Вашия онлайн магазин.

От Supercartbg.com не следва и не може да бъде търсена отговорност, да бъдат искани разяснения или каквито и да било ангажименти, във връзка с извършваната от Вас дейност чрез услугите на Supercartbg.com.

Supercartbg.com не следва и не може да отговаря за начина, по който упражнявате търговската си дейности и действията, които извършвате при или по повод сключването на търговски сделки чрез услугите на Supercartbg.com (чрез или във връзка с онлайн магазина или друга услуга на Supercartbg.com ).
Дейността, която развивате чрез онлайн магазина или други услуги, осигурени от Supercartbg.com, се развива само и единствено от Ваше име (Вашата организация).

Supercartbg.com няма ангажимент да изследва и гарантира законосъобразността на информацията, публикувана във Вашия онлайн магазин или чрез други услуги на Supercartbg.com и на дейността, която развивате чрез Вашия онлайн магазин или други услуги. Независимо от това, Supercartbg.com може да преустанови без предупреждение предоставянето на услугите, които Ви са предоставени, без да дължи или обезщетение във Ваша полза и без да понася каквито и да било други отрицателни последици, при: - публикуване на съдържание, което дава поводи да се приеме, че се прокламира тероризъм, религиозна нетърпимост, незачитане на човешки права, разпространяване на обидно съдържание, информация, която дискредитира търговския имидж на Supercartbg.com, каквато и да било друга информация, чието публикуване представлява нарушение на българското и европейското законодателство или е препоръчано или разпоредено от контролен орган да бъде преустановена видимостта на информацията.

Спазването на българските и международните правила за осъществяването на Вашата търговска дейност е само и единствено Ваш ангажимент.

Със стартирането на използването на услугите на Supercartbg.com Вие предоставяте съгласие за обработката от страна на екипа на Supercartbg.com на Ваши лични данни, а именно: - посоченото от Вас име, телефон, адрес и имейл. Тези данни се използват за: - идентифицирането Ви в системата на Supercartbg.com, извеждане на контактна информация за Вас във Вашия онлайн магазин, осигурен в Supercartbg.com (всички данни, с изключение на името Ви), изпращането на търговски съобщения от Supercartbg.com на Вашия имейл, непосредствен контакт между Вас и Supercartbg.com при възникнали въпроси по повод предоставената Ви услуга.
Вие разполагате с приложимите за българското право права по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА. Това се отнася и за правото да поискате изтриване на всички налични в системата Ваши лични данни, но последното означава и отказ от услугите на Supercartbg.com и съответно, Supercartbg.com има право да преустанови услугите, без забавяния и без каквито и да било ангажименти, обезщетения или неустойуки във Ваша полза.
Конкретно по отношение на посочените от Вас телефон, адрес и имейл следва да се посочи: Тези данни са предназначени за обявяване пред посетителите на Вашия онлайн магазин информация с цел непосредствен контакт с Вашия бизнес при тяхно желание. В този смсиъл следва да се приеме, че тези данни са с особен статут и трябва да се разглеждат като публична и общодостъпна информация, която Вие целите да достигне до максимален брой хора. Ето защо, Suupercartbg.com не дължи опазване на тези данни като лични такива, както и не дължи справка за достъпа и обработката на тези данни от трети лица. Ако сте въвели данни, които не съответстват на официалните контактни данни на Вашия бизнес, Supercartbg.com няма как да знае това и не може да се търси отговорност от Supercartbg.com в тази насока. В този случай Вие сте насърчен да промените тези данни незабавно, за което са Ви осигурени необходимите функционалности в рамките на предоставената Ви услуга от Supercartbg.com.

По отношение на личните данни на потребителите, регистрирани във Вашия онлайн магазин в рамките на услугата на Supercartbg.com. за Вас се прилагат всички правила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА като лице, обработващо лични данни и свързаните с това последици при нарушаване на правилата на директивата и съответното бъгларско законодателство. По отношение на осигурената Ви възможност за достъп и обработка на лични данни на Вашите потребители, Вие имате всички нормативни ангажименти за правилната обработка на тези данни и то единствено със следните цели: - идентифициране на потребителя в системата, изпълнение и проследяване на отправени от него заявки за доставки или услуги от Вашия онлайн магазин, изпращане на търговски съобщения при спазване на приложимото законодателство.
Вие се задължавате да спазвате горепосочените условия, включително при поискване от потребител, Supercartbg.com или контролен орган, да предоставите информация за всеки осъществен достъп и обратбока на лични данни на потребител, ангажиран с предоставената Ви от Supercartbg.com услуга.
С оглед спазване на Вашите ангажименти като администратор на лични данни. Supercartbg.com Ви осигурява: - възможност за автоматична справка на дпстъпа до лични данни на потребителите, достъпна с отделен бутон във Вашия администраторски панел; - възможност за изтриване на всички данни за определен потребител чрез отделен бутон във Вашия административен панел, което е равносилно на изтриване на потребителя от Вашата услуга.
Автоматичната справка за достъпа и обработката на лични данни е асоциирана с Вашето име. Ако Вие предоставяте достъп до лични данни на потребителите на трети лица, този достъп трябва да е съобразен с директивата и прилжимото законодателство и трябва преди да предоставите справката на потребителя, да коригирате името на лицето, осъществило достъпа до личните данни към съответния момент, както и да въведете правилното име на съотвеното физическо лице, осъществило достъпа и обработката на личните данни.

При искане от потребител, касаещо задължения за неговите лични данни, произтичащи от директивата или приложимото бъгларско законодателство, което искане е отправено до Supercartbg.com, Supercartbg.com си запазва правото самостоятелно да изпълни искането, включително ако това налага изтриване на потребителя от системата и предоставяне на справка за осъществения достъп от Ваша страна до даннте на потребителя. Това преодставявне може да включва и Вашето име, за което се приема, че Вие сте дал изрично съгласие със стартирането на използването на услугите на Supercartbg.com. Supercartbg.com си запазва правото при отправени искания, запитвания, претенции и други от потребители по отношение на техните лични данни, да посочва Вас като отговорно лице по съхранението им и обработката им, до колкото характера на въпросите касае Вашите задължения по отношение на личните данни на потребителите.

Ако за Supercartbg.com възникне отговорност поради Ваше нарушение на настоящия правила, включително по отношение на ангажиментите Ви за личните данни на потребителите. Вие отговаряте солидарно заедно със Supercartbg.com. До колкото отговорността е вследствие на Вашия виновно действие или бездействие, Supercartbg.com има право и на обезщетение от Вас в размера на понесената финансова отговорност, щета, вреда и т.н.

Ако услугата, предоставена от Supercartbg.com, е със срочен характер, при изтичането на срока Supercartbg.com е в правото си да преустанови услугата във всичките й аспекти, включително чрез изтриване на записани от Вас файлове и информация в системата на Supercartbg.com, без това да води до отговорности, обезщетения или каквито да било други отрицателни последици за Supercartbg.com. Това правило се прилага особено и за неприключилите търговски сделки, които са базирани на преодставения Ви онлайн магазин.

При неизпълнение на някое или всички задължения на SupercartBG, поети в рамките на предоставените Ви услуги, SupercartBG отговаря до обема на действително понесените вреди, но не повече от размера на сумата, която сте заплатили за услугата, по която е допуснато неизпълнението.

Supercartbg.com си запазва правото да изменя и допълва настоящите права, като ще се считате за уведомен за същото от момента на публикуването на измененията на интернет страницата на Supercartbg.com.
При възникнало при Вас несъгласие с настоящите условия или техни изменения, Вие следва да уведомите Supercartbg.com по един от начините за контакти, дадени в интернет страницата на Supercartbg.com. Несъгласието Ви с услугите е основание за прекратяване на предоставянето Ви, което означава преустановяване на услугите на Supercartbg.com, които са Ви били предоставени, без забавяния и без задължения и каквито и да било последици за Supercartbg.com като обезщетения или неустойхки във Ваша полза.
Дата на публликуване на горния текст: 29.04.2018г.